21.02.2019

מונח המבטא מצב בשוק בו אין די בהכנסות ממכירת אנרגיה ושירותים נלווים כדי לממן את הקמת יחידת ייצור חדשה. במצב זה הרזרבות ירדו והסתברות אי אספקה תעלה(מחיר הזמינות במשק אמור

לעלות במקרה זה).

-כניסת אנרגיות מתחדשות והוצאה משירות של יחידות מזהמות תורמת לתופעת ה- missing money.

– מימון תשלומי הזמינות שאמורים למנוע את מצב ה-missing money מושת על הצרכנים/מספקים.

-כניסת מתחדשות בעלות שולית אפסית מורידה את מספר השעות של העלות השולית הגבוה במערכת. (הקטנת פיקים) ומקטינה את הרווחיות במשקי אנרגיה (מקטינה גם מספר שעות בהן הסתברות אי אספקה גבוהה).

– missing moneyאינו מבטא אי הצלחה של תחנת כוח כלשהי מבחינה מסחרית אלא מבטא העדר כדאיות בכניסת הספק חדש נוסף למערכת.

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480