17.06.2018

קטע של צינור שבו הותקנו ציוד המדידה העיקרי, הציוד השניוני, שסתומים מנתקים, אמצעי בקרה, אמצעי תקשורת וציוד נוסף לפי הצורך

Gina Cohen
Natural Gas Expert
Phone:
972-54-4203480